Cele realizacji Polityki Sponsoringowej

 1. Działalność sponsoringowa i charytatywna Grupy Akomex realizowana jest zgodnie z przyjętymi priorytetami komunikacji korporacyjnej i marketingowej oraz realizowana jest w krajach gdzie Grupa prowadzi działalność.
 2. Celem działań sponsorskich i charytatywnych jest:
  umacnianie pozytywnego wizerunku Grupy Akomex,

  • wzrost zainteresowania ze strony klientów i kontrahentów,
  • większe zaangażowanie pracowników,
  • wzrost zainteresowania inwestorów,
  • jak również podnoszenie poziomu innowacyjności, kultury organizacyjnej Grupy oraz jej konkurencyjności.

Ogólne zasady realizacji działalności sponsoringowej

 1. Przez działalność sponsoringową Grupa rozumie transparentne działania zmierzające do uzyskania obopólnych korzyści przez sponsora oraz podmiot sponsorowany.
 2. Podmiot sponsorowany w zamian za realizację ustalonych świadczeń promocyjnych lub reklamowych na rzecz Grupy Akomex, których celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku Grupy, pozycjonowanie i prezentowanie logo Grupy lub innych znaków towarowych wykorzystywanych przez Spółki Grupy, zwiększanie prestiżu oraz wartości marki Sponsora, otrzymuje określone świadczenie finansowe, przeznaczone na pokrycie kosztów całości lub określonego zakresu prac związanych z organizacją i realizacją sponsorowanego projektu.
 3. Grupa Akomex prowadzi działalność w formach: sponsoringu finansowego ale nie wyklucza sponsoringu usługowego, sponsoringu rzeczowego oraz charytatywnych darowizn pieniężnych i rzeczowych.
 4. Wszystkie skierowane do Spółki oferty sponsoringowe są poddawane rzetelnej analizie. Grupa Akomex zastrzega sobie kontakt z wybranymi podmiotami, kierującymi oferty sponsoringowe.
 5. Grupa Akomex przyjmuje wnioski o wsparcie w formie sponsoringu lub darowizny, dostarczone: pocztą tradycyjną na adres: Akomex Sp. z o. o. , ul. Jabłowska 71 , 83-200 Starogard Gdańsk pocztą elektroniczną na adres:
 6. Dział Marketingu przedstawia Zarządowi, otrzymane wnioski wraz z rekomendacją.
 7. Grupa Akomex. zastrzega sobie prawo do indywidualnego traktowania każdego wniosku.
 8. Decyzję o nawiązaniu współpracy sponsorskiej lub udzieleniu darowizny podejmuje Zarząd.
 9. Współpraca z podmiotem sponsorowanym jest każdorazowo realizowana w oparciu o umowę, która precyzuje zakres współdziałania w ramach sponsorowanego przedsięwzięcia oraz szczegółowe prawa i obowiązki stron.
 10. Wszystkie powyższe zasady opisujące wsparcia w formie sponsoringu są wspólne dla wsparcia w formie darowizn charytatywnych.

Obszary działalności sponsoringowej

 1. Grupa Akomex realizuje działania z zakresu sponsoringu wizerunkowego i biznesowego oraz charytatywnych darowizn.
 2. Grupa Akomex realizuje działalność z zakresu sponsoringu wizerunkowego w następujących obszarach:
  • wspieranie różnorakich inicjatyw naukowych służących transferowi wiedzy oraz wymianie myśli i idei (kongresów, konferencji) w zakresie produkcji i projektowania opakowań,
  • współpraca ze szkołami branżowymi obliczona na rozwój kompetencji zawodowych i wspierająca zabezpieczanie zaplecza kadrowego Grupy,
  • edukacja proekologiczna w zakresie recyklingu opakowań,
  • rozwój kultury fizycznej i promocja zdrowego trybu życia, sport zawodowy oraz uzawodowienie amatorskich drużyn sportowych,
  • mecenat nad projektami wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  • działalność charytatywna i wolontariatu wspierająca lokalne inicjatywy.
 3. W zakresie sponsoringu biznesowego Grupa Akomex wspiera wydarzenia:
  • biznesowe i towarzyskie gromadzące kontrahentów i innych interesariuszy Grupy,
  • umożliwiające nawiązywanie relacji z potencjalnymi klientami oraz partnerami biznesowymi, a w konsekwencji ich pozyskiwanie, organizowane przez strategicznych partnerów biznesowych,
  • rekomendowane przez Dział Marketingu Grupy Akomex.
 4. Grupa Akomex nie angażuje się w sponsorowanie:
  • działań charytatywnych na rzecz osób fizycznych, za wyjątkiem działań dotyczących
  • ochrony zdrowia lub życia pracowników Grupy Akomex lub ich rodzin,
  • projektów związanych z działaniami o charakterze politycznym,
  • projektów służących jakiejkolwiek dyskryminacji,
  • działań mających negatywny wpływ na środowisko naturalne,
  • projektów niezgodnych z zasadami realizacji polityki sponsoringowej Grupy,
  • projektów, w których późny termin złożenia oferty uniemożliwia skorzystanie w pełni ze świadczeń sponsorskich.

Podsumowanie:
Wszystkie powyższe zasady opisujące współpracę sponsoringową i charytatywną z Grupą Akomex są jednobrzmiące dla wszystkich spółek z Grupy.

Zapisz się do naszego newslettera
To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.